Ostatnie artykuły:

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE NYSA

Regaty - XIII Mistrzostwa Nysy

20 czerwca 2022

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ,,XIII MISTRZOSTWA NYSY -PUCHAR BURMISTRZA NYSY- PUCHAR MAKROREGIONU NYSA’’
 
1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dnia 25.06 do 26.06-2022r.
 
2. ORGANIZATOR - - WOPR NYSA-KŻNYSA-Błekitna Zatoka
 
3. PRZEPISY -Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Żeglarstwa Amatorów -FORMA PRAWNA PIKNIK ZEGLARSKI .
 
4. Łodzie, na których odbywają się regaty, każda ekipa zapewnia sobie we własnym zakresie.
-. Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków ratunkowych.
-. Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013, poz. 1366) oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013., poz. 460)
-. Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 2 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy technicznej).
-. Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą kierownicy i sternicy ekip otrzymują przed rozpoczęciem regat. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).
 
4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:470ER- KABINOWA OPEN , OMEGA Standard-Omega Klasyczna[załoga minimum 3 osobowa ,bez trapezów i spinakera], KLASA WOLNA - oraz wyścig NAJSZYBSZY JACHT NA JEZIORZE NYSKIM -KLASA OPTMIIST-KLASA LASER- jeden wyścig N.J.N.J.N.- . Warunkiem wyróżnienia i klasyfikacji klasy jest start i udział w całych regatach minimum 3 jachtów w danej klasie.
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
- ubezpieczenie OC lub podpisanie oswiadczenia odpowiedzialnosci sternika
- patent upoważniający do prowadzenia jachtu lub na swoją odpowiedzialność posiadając OC lub podpisując w zgłoszeniu -oświadczenie sternik odpowiada za wszystkie szkody fizycznie oraz prawne .
- zawodnicy niepełnoletni muszą dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w regatach,
-wplata 30zl na obsluge cateringu od osoby
5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 25.06 -2022r. w godzinach 08.00-11.00 w Biurze Regat na terenie Przystani,, WOPR NYSA” w Głębinowie lub domek zeglarski KZNysa
 
6. PROGRAM REGAT
Sobota 25.06 -2022r.
Przyjmowanie zgłoszeń 09.00 â 12.00
Otwarcie regat -12.oo
Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu -12.55
Wyścig - Najszybszy Jacht Na Jeziorze Nyskim â czas startu podany będzie oddzielnym komunikatem
Żeglarski wieczór -20.oo
Niedziela 26.06-2022r.
Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 10.55
Uroczyste zakończenie regat około GODZ. 16.00
 
7. PUNKTACJA
7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów.
7.2 Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.
7.3 W przypadku rozegrania 5 wyścigów, 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony
7.4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.
 
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.
 
9. TRASY
Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej (wewnętrznej i zewnętrznej).
 
10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
 
11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 
12. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1-2-3 otrzymają puchar i UPOMINKI, . Pozostali upominki.
 
13. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
 
14. ZAKWATEROWANIE
Rezerwacja noclegów i wyżywienia na stronach Błękitna Zatoka Nysa wyżywienie. Koordynator tel. 604 885 025
Regulamin Pikniku Żeglarskiego obowiązuje z chwilą Zawiadomienia o Regatach.
REGULAMIN PIKNIKU ŻEGLARSKIEGO
Udział w pikniku jest dla uczestników płatny.
Każdy Zawodnik, żeglarz ,Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.
Regulamin „ Piknik Żeglarski -WOPR NYSA obowiązuje od dnia 25.06.-26.06.-2022r.
 
§1Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów;
PIKNIK ŻEGLARSKI Zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. art. 3. są „formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych” czyli rekreacją.
- Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.), 4. Łodzie, na których odbywają się regaty, każda ekipa zapewnia sobie we własnym zakresie.
-. Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków ratunkowych.
-. Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013, poz. 1366) oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013., poz. 460)
-. Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 2 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy technicznej).
-. Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą kierownicy i sternicy ekip otrzymują przed rozpoczęciem regat. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się piknik.
3. Każdy uczestnik pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
5. Organizatorem -WOPR NYSA.
6. Miejscem organizacji pikniku jest JEZIORO NYSKIE.
 
§2Zasady porządkowe obowiązujące podczas pikniku.
 
1.PIKNIK ma charakter otwarty. Prawo do startu w regatach mają ŻEGLARZE po wpłaceniu wpisowego.
 
2. Wstęp na piknik jest wolny -start w regatach jest płatny.
 
3. Odpowiedzialność za dziecko podczas pikniku ponoszą jego rodzice.
 
4. Osoby małoletnie uczestniczą w pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 
5. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy oraz osoby biorące udział w regatach , obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób będących na imprezie oraz biorący udział w regatach.
 
6. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, musza stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 
7. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przybywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wnoszenia i posiadania w trakcie pikniku żeglarskiego: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych , napojów alkoholowych na jacht , materiałów pożarowo niebezpiecznych , środków odurzających lub substancji psychotropowych,
e) wprowadzania agresywnych psów.
 
8. Uczestnicy pikniku mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w klubie i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 
9. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 
10. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie pikniku mogą być narażone na ciągłe przybywanie w strefie dźwięków. Uczestnicy pikniku biorą w nim udział na własne ryzyko.
 
11. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie WOPR-NYSA-KŻNysa u bosmana i jest wyraźnie oznakowana.
 
12. W przypadku zagrożenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje kierownik przystani.
 
13. Organizator utrwala przebieg pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych
 
14. Status sponsora pikniku przyznaje wyłącznie organizator.
 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania sił wyższych. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
 
ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w pikniku żeglarskim -regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat, żeglarzy od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).
 
16. Niniejszy regulamin jest dostępny na ścianie domku żeglarskiego, oraz bezpośrednio u koordynatora na terenie imprezy.
 
17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
 
18. Regulamin Pikniku wchodzi w życie z dniu 25.06.-26.06.-2022r.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nysie

ul. Orzechowa 1, Skorochów

48-300 Nysa

(48) 508 438 230

biuro@wopr-nysa.pl

Nr konta WOPR Nysa

mBank:
76 1140 2004 0000 3902 7904 6699


Obserwuj nas

Godziny otwarcia biura:

W każdy piątek od 10.00 do 12.00